Parafia św. Marii Magdaleny w Garczegorzu

Cmentarze parafialne. Regulamin.

Utworzono: 10-11-2022
Cmentarze parafialne. Regulamin.
Cmentarze parafialne. Regulamin.
Cmentarze parafialne. Regulamin.

           Proszę Parafian oraz osoby, które posiadają miejsca pochówku i groby na cmentarzach parafialnych w Garczegorzu i Janowicach o zaznajomieniem się z "Regulaminem cmentarza parafialnego" umieszczonym poniżej. Zostanie on w najbliższym czasie umieszczony przy wejściu na cmentarze.


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO. 

1. Cmentarz w Garczegorzu (Janowicach) jest własnością parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Garczegorzu. 

2. Administratorem cmentarza jest ks. proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez osobę wyznaczoną w porozumieniu z radą parafialną. 

3. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należytego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza. 

4. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności stawianie nagrobków, układanie płytek, kostki brukowej wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane zarządcy cmentarza i podejmowane za jego zgodą. Osoby, które układają kostkę brukową lub płytki przy swoim grobie przyjmują do wiadomości, iż w przypadku kopania grobu obok kostka może ulec częściowemu demontażowi a ponowne jej ułożenie nie leży po stronie grabarza. 

5. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:
- zabieranie roślin, kwiatów, wiązek, zniczy z cudzych grobów;
- sadzenie drzew i krzewów;
- przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, picie alkoholu, palenie papierosów;
- wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
- wprowadzenie psów i innych zwierząt;
- jazda na rowerze, deskorolce itp.;
- ustawianie ławek bez zezwolenia;
- wjeżdżanie pojazdami bez zgody zarządcy. 

6. Odpady i śmierci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza. 

7. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca. 

8. Przy okazji rezerwacji miejsca bądź pochówku składa się ofiarę na utrzymanie cmentarza. Dokonanie rezerwacji potwierdza się w biurze parafialnym odpowiednim dokumentem. 

9. Osoba przez dokonanie rezerwacji nie nabiera praw własności co do miejsca, na którym znajduje się grób lecz staje się czasowym dysponentem na okres 20 lat. Jeżeli do 20 latach dysponent nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z miejsca na cmentarzu. Grób może być przekopany i ponownie użyty jako nowe miejsce grzebalne po upływie 20 lat od ostatniego pochówku. 

10. Rodzina osoby zmarłej zobowiązana jest do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci i pozostałości winny być niezwłocznie usuwane z grobu i składane na miejscu do tego przeznaczone. 

11. Wszelkie prace kamieniarskie, budowlane należy bezwzględnie zgłosić zarządcy przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu. 

12. Prace przy nagrobku, obramowaniu i tym podobne należy tak wykonać by nie spowodowały szkód na sąsiednim nagrobku, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Zakład kamieniarski wraz z rodziną zmarłego odpowiada za uporządkowanie miejsca po wykonaniu prac. Jeżeli zakład kamieniarki nie pozostawi porządku nie będzie mógł podejmować żadnych prac na cmentarzu. 

13. Parafia Rzymskokatolicka i zarządca cmentarza nie odpowiadają za szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

 

                                                                                           Proboszcz Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Garczegorzu.

Parafia św. Marii Magdaleny
Garczegorze 27
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Telefon: 59- 861 22 78

Przejdź do góry strony